R32BUENA

S’avança la publicació a on es confirma que els instal·ladorsdel nivell 1 ja poden instal·lar el gas R32 com A2L

A l’espera de publicar-se la modificació del Reglament de Seguretat d’Instal·lacionsFrigorífiques (RSIF), prevista per a març de 2019, que cataloga el R32 com lleugeramentinflamable A2L, permitint la seva instal·lació per part d’instal·ladors de nivell 1, el passatdissabte 8 de desembre es va publicar al BOE el Reial Decret-Llei 20/2018 de mesuresurgents per a l’impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i elcomerç a Espanya.

Aquesta llei recull, a la seva disposició transitòria segona, un text que avança lapublicació del nou RSIF en quant als refrigerants del grup A2L. Aquesta llei jaés vigent, així que des d’aquest moment, els instal·ladors de nivell 1 PODENinstal·lar equips d’AA amb R32 amb el compliment de determinats requisits.

AFEC, CONAIF i CNI (Confederació Nacional d’Instal·ladors) han editat conjuntamentuna guia per a la instal·lació de R32 en equips de climatització a l’espera de la publicaciódel nou RSIF.

A continuació es transcriu el text d’aquesta disposició transitòria segona:

Disposició transitòria segona. Condicions per a les instal·lacions que continguinrefrigerants del grup A2L.

Mentre no s’aprovi, mitjançant Reial Decret, el nou Reglament de seguretat per ainstal·lacions frigorífiques i les seves instruccions tècniques complementàries, en el ques’estableixi mesures específiques per a les instal·lacions amb refrigerants de la classeA2L, segons norma UNE-EN 378-1:2017, gasos refrigerants amb baixa toxicitat illeugera inflamabilitat, serà d’aplicació el següent:

1. Els sistemes de refrigeració compactes (sistemes de condicionament d’aire1. Els sistemes de refrigeració compactes (sistemes de condicionament d’aireportàtils, frigorífics, congeladors domèstics, etc.) que continguin refrigerants declasse A2L amb càrrega de refrigerant inferior al resultat d’aplicar el factor 1,5 a m1[m1=LIIx4m3], no li aplicaran els requisits de la present disposició ni aquellesque poguessin tenir en funció de la redacció actual del Reial Decret 138/2011, enreconeixement de que aquests refrigerants tenen una velocitat de combustió inferior, el que comporta una reduïda probabilitat d’ignició. Sent m1 un delsfactors màxims inclosos a la taula C.2 de l’annex C de la UNE-EN 378-1:2017 i LII el límitinferior d’inflamabilitat, que apareix a la taula E.1 de l’annex E de la norma UNE-EN378-1:2017 en kg/m3. El multiplicador 4 es basa en una càrrega de 150 grams delrefrigerant R290.

2. Els sistemes de refrigeració no compactes que continguin refrigerants de classe A2L, amb càrrega de refrigerant inferior al resultat d’aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], en reconeixement de que aquests refrigerants tenen una velocitat de combustió inferior, el que comporta una reduïda probabilitat d’ignició, se’ls hi aplicarà única i exclusivament el següent: L’execució, manteniment, reparació, modificació i desmantellament d’aquestes instal·lacions es realitzarà per empreses frigoristes de nivell 1, de les establertes en el Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel que s’aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seves instruccions, o per les empreses instal·ladores que s’estableixen en el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). L’empresa que realitzi la instal·lació haurà de lliurar al titular del sistema o instal·lació la següent documentació:
a) Un certificat a on qui constin les dades de l’empresa instal·ladora, el fabricant, model, any, número de fabricació, càrrega, denominació i grup del refrigerant utilitzat, així com les actuacions realitzades.
b) Manual d’instruccions.
3. El titular de les instal·lacions que utilitzin refrigerants pertanyents a la classe A2L que no excedeixin els límits màxims de càrrega conforme a les taules C.1 i C.2 del’annex C de la norma UNE-EN 378-1:2017 i que no requereixin mesures de protecció específiques segons l’anàlisi de riscos contemplat a la norma UNE-EN 378-1:2017,diferents a les mesures a les mesures addicionals incloses a l’apartat C.3 de l’annex Cde la norma cve: BOE-A-2018-16791 Verificable a BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 296 Dissabte 8 de desembre de 2018 Sec. I. Pàg. 120650 UNE-EN 378-1:2017,està exempt de contractar una assegurança de responsabilitat civil quecobreixi els riscos que poguessin derivar-se de la instal·lació, amb quantiamínima de 500.000 €.
4. Les instal·lacions que utilitzin fluids pertanyents a la classe de seguretat A2L, que no tinguin cap sistema amb una potència elèctrica instal·lada en elscompressors superior a 30 kW, o la suma total de les potències elèctriques instal·ladesen els compressors frigorífics, de tots els sistemes, no excedeixi de 100 kW i que norefredin cap càmera d’atmosfera artificial, poden executar-se per empreses frigoristes de nivell 1, de les establertes en el Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer,o per les empreses instal·ladores que s’estableixen en el Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol.
5.Per a instal·lacions amb càrrega de refrigerant igual o superior al resultat d’aplicar el factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3], els equips de les quals utilitzin fluids pertanyents a laclasse de seguretat A2L, que no tinguin cap sistema amb una potència elèctricainstal·lada en els compressors superior a 30 kW, o la suma total de les potèncieselèctriques instal·lades en els compressors frigorífics, de tots els sistemes, no excedeixide 100 kW i que no refredin cap càmera d’atmosfera artificial, hauran de comunicar a laComunitat Autònoma la següent documentació:
a) Memòria tècnica de la instal·lació executada signada per l’instal·lador frigorista otècnic titulat competent, facilitant per escrit a l’usuari informació detallada dels equips:fabricant, model, tipus i càrrega de refrigerant i any de fabricació. Adjuntarà undocument del càlcul justificatiu de que la instal·lació compleix amb les exigències de lanorma UNE-EN 378-1:2017 en quant a: dimensions del local, alçada de muntatge del’equip sobre el sòl, càrrega màxima admesa i mesures de seguretat adoptades.
Aquest document estarà signat pel representant legal de l’empresa frigorista o pel tècnicAquest document estarà signat pel representant legal de l’empresa frigorista o pel tècnictitulat competent en cas que no s’excedeixin els límits de càrrega segons s’estableix ales taules C.1 i C.2 de l’annex C de la norma UNE-En 378-1:2017 o per un tècnic titulatcompetent si s’excedeixen els límits de càrrega o es requereix fer un anàlisi de risc.
b) “Anàlisi de risc” de la instal·lació, en cas que no es satisfacin els criteris del puntanterior; és a dir, que s’excedeixi la càrrega màxima de refrigerant admesa d’acord ambla norma UNE-EN 378-1:2017, documentant si es tracta d’una zona d’extensiódespreciable (ED) segons la norma UNE-EN 60079-10-1. En cas contrari, s’hauràd’aplicar el Reial Decret 144/2016, de 8 d’abril, pel que s’estableixen els requisitsessencials de salut i seguretat exigibles als aparells i sistemes de protecció per al seu úsen atmosferes potencialment explosives. En aquest cas, la instal·lació la realitzarà unaempresa instal·ladora de nivell 2.
c) Certificat de l’empresa frigorista, signat pel seu representant legal, confirmant quedisposa de personal habilitat per a la instal·lació i maneig de sistemes i instal·lacions queutilitzen gasos de la classe A2L, que està familiaritzat amb els requisits d’aquest tipusd’instal·lacions amb aquests refrigerants i ha rebut la formació necessària, i que lainstal·lació i els seus components compleixen amb les condicions específiques querecomana el fabricant dels equips per a la utilització d’aquesta classe de refrigerants A2L.
d) Certificat de la instal·lació subscrit per l’empresa frigorista. Els certificats indicats end) Certificat de la instal·lació subscrit per l’empresa frigorista. Els certificats indicats enaquest apartat i en el punt c) podran unificar-se en un sol document que inclogui tota lainformació exigida a ambdòs.
e) Certificat d’instal·lació elèctrica, que inclogui la part corresponent a la instal·lacióe) Certificat d’instal·lació elèctrica, que inclogui la part corresponent a la instal·laciófrigorífica, signat per un instal·lador en baixa tensió.
f) Declaracions de conformitat dels equips a pressió i del sistema de canonades d’acordf) Declaracions de conformitat dels equips a pressió i del sistema de canonades d’acordamb el Reial Decret 709/2015, de 24 de juliol, i, si s’escau, dels accessoris de seguritato pressió.
g) D’acord amb el Reial Decret 709/2015, de 24 de juliol, les declaracions deg) D’acord amb el Reial Decret 709/2015, de 24 de juliol, les declaracions deconformitat CE de la instal·lació com a conjunt, quan es tracti d’equips compactes, i pera la resta d’instal·lacions, de tots els equips a pressió, incloses les declaracions deconformitat de les canonades, si s’escau.
h) Contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora frigorista.
Per a més informació:
 
 

NOTA! Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvieu la configuració del navegador, accepteu-la . Llegir política de cookies

Aceptar

POLÍTICA DE COOKIES

Nuestro sitio web www.apei.cat (el “Sitio Web”) utiliza una tecnología denominada “cookies” con la finalidad de poder recabar información acerca del uso del Sitio Web. Si quiere contactar con nosotros escríbanos al apei@apei.cat

Le informamos de que podemos utilizar cookies con la finalidad de facilitar su navegación a través del Sitio Web, distinguirle de otros usuarios, proporcionarle una mejor experiencia en el uso del mismo, e identificar problemas para mejorar nuestro Sitio Web. Asimismo, en caso de que preste su consentimiento, utilizaremos cookies que nos permitan obtener más información acerca de sus preferencias y personalizar nuestro Sitio Web de conformidad con sus intereses individuales.

La presente política de cookies tiene por finalidad informarle de manera clara y precisa sobre las cookies que se utilizan en nuestro Sitio Web (la “Política de Cookies”).

Una cookie es un archivo que se descarga en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) con la finalidad de almacenar datos que podrán ser actualizados y recuperados por la entidad responsable de su instalación.

La información recabada a través de las cookies puede incluir la fecha y hora de visitas al Sitio Web, las páginas visionadas, el tiempo que ha estado en nuestro Sitio Web y los sitios visitados justo antes y después del mismo.

Nuestro Sitio Web utiliza las cookies que se describen a continuación:

Al navegar y continuar en nuestro Sitio Web estará consintiendo el uso de las cookies antes enunciadas, por los plazos señalados y en las condiciones contenidas en la presente Política de Cookies.

En cualquier caso, le informamos de que dado que las cookies no son necesarias para el uso de nuestro Sitio Web, puede bloquearlas o deshabilitarlas activando la configuración de su navegador que le permite rechazar la instalación de todas las cookies o de algunas de ellas.

Si quisiese retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la presente Política de Cookies, deberá eliminar las cookies almacenadas en su equipo (ordenador o dispositivo móvil) a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet.

Salvo que haya ajustado la configuración de su navegador, nuestro sistema creará cookies en cuanto visite nuestro Sitio Web.

Es posible que actualicemos la Política de Cookies de nuestro Sitio Web, por ello le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro Sitio Web.