Títol: Comptabilitat bàsica

Inici del curs: 20 de gener de 2020 

Finalització del curs: 9 de març de 2020

Durada: 60 hores 

Horari: Dilluns i dimecres de 16:00 a 20:00 h  

Contingut: 

1. El patrimoni. 
1.1. El Balanç de situació 
1.2. Informació sobre la gestió 
1.3. Relació entre Balanç de situació i Compte de Pèrdues i Guanys 

2. El procés comptable. 
2.1. Els comptes i el Pla General de Comptabilitat 
2.2. Els llibres comptables 2.2.1. Diari 
2.3. Teoria del càrrec i l’ abonament 

3. Tractament comptable de les existències. 
3.1. La problemàtica dels preus de cost i de vendes. 
3.2. Les operacions de compres i vendes 
3.3. La periodificació d’existències 
3.4. El concepte de consum. 

4. Tractament comptable de l’IVA 
4.1. L’IVA com a impost sobre el consum final 
4.2. Definició de l’IVA 
4.3. Meritament de l’IVA. 
4.4. Comptabilització de l’IVA 

5. Amortitzacions. 
5.1. Concepte i necessitat de l’ amortització. 
5.2. Comptabilització de les amortitzacions. 
5.3. Regulació Fiscal de les amortitzacions.

Omple el següent formulari per inscriure't: