Títol: Acreditació Instal·lador d'Aigua

Inici del curs: 21 d'abril de 2020

Finalització del curs: 16 de juny de 2020

Durada: 60 hores 

Horari: Dimarts i Dijous de 18:00 a 21:30 hores.

Contingut: 

Introducció - Normativa vigent 
• CTE (Document Bàsic HS4 i HS5)
• Ordenances Municipals
• Normatives internes de les companyies
• Altres normatives (Reals Decrets, Normes UNE i altres)
CTE-HS4 – Subministrament d’aigua 
• Generalitats
• Caracterització i quantificació de les exigències
• Disseny
• Dimensionat
• Construcció
• Productes de la construcció
• Manteniment i conservació
• Preguntes de test
• Dimensionat
• Norma UNE 149201/2017 – Dimensionat d’instal·lacions interiors 
• Norma UNE 149202/2013 – Grups de pressió
• Exercicis i casos pràctics de dimensionat
CTE-HS5 – Evacuació d’aigua 
• Generalitats
• Caracterització i quantificació de les exigències
• Disseny
• Dimensionat
• Construcció
• Productes de la construcció
• Manteniment i conservació
• Preguntes de test
• Dimensionat 
• Dimensionat d’instal·lacions d’evacuació d’aigua segons HS4 del CTE
• Exercicis i casos pràctics de dimensionat
• Unions i soldadures amb diferents tipus de canonades
• Pràctiques d’instal·lació d’aixetes, fluxors i altres dispositius
• Pràctiques amb grups de pressió i equips de tractament d’aigua

Omple el següent formulari per inscriure't: